ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ


Σύμφωνα με το άρθρο 38 του αθλητικού νόμου:Αγώνες
Θέση
Εισαγωγή 
σε σχολή ή ΑΕΙ κατά
υπέρβαση
Εισαγωγή 
στα 
ΤΕΦΑΑ κατά
υπέρβαση
Προαύξηση για εισαγωγή σε Σχολή ή ΑΕΙ
Προαύξηση για εισαγωγή στα 
ΤΕΦΑΑ
Ολυμπιακοί αγώνες    θερινοί 
 ή 
Χειμερινοί
1η 
έως 
6η
  
VΟλυμπιακοί αγώνες    θερινοί 
 ή 
Χειμερινοί
7η 
έως 
8η


V
30%

Ολυμπιακοί αγώνες νεότητας
1η 
έως 
3η


V
25%

Παγκόσμιοι αγώνες Α/Γ, Νέων Α/Γ, 
Ε/Ν
1η 
έως 
6η

VΠαγκόσμιοι αγώνες Α/Γ, Νέων Α/Γ, 
Ε/Ν
7η 
έως 
8η


V
30%

Παγκόσμιοι αγώνες
Π/Κ
1η 
έως 
3η


V
25%

Παγκόσμιοι αγώνες
Π/Κ
4η 
έως 
8η


15%
35%
Παγκόσμιοι σχολικοί   αγώνες
1η 
έως 
3η


V
22%

Πανευρωπαϊκοί αγώνες   Α/Γ, Νέων Α/Γ, Ε/Ν
1η 
έως 
3η

VΠανευρωπαϊκοί αγώνες    Α/Γ
4η 
έως 
8η


V
30%

Πανευρωπαϊκοί αγώνες Νέων Α/Γ, Ε/Ν
4η 
έως 
8η


20%
30%
Πανευρωπαϊκοί αγώνες    Π/Κ
1η 
έως 
3η


20%
40%
Πανευρωπαϊκοί αγώνες    Π/Κ
4η 
έως 
8η


15%
30%
Μεσογειακοί αγώνες

1η 
έως 
3η


15%
30%
Πανελλήνιοι αγώνες Α/Γ, Νέων Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ
1η


10%
20%
Πανελλήνιοι αγώνες Α/Γ, Νέων Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ


8%
20%
Πανελλήνιοι αγώνες Α/Γ, Νέων Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ
3η


7%
20%
Πανελλήνιοι μαθητικοί – σχολικοί αγώνες
1η


10%
20%
Πανελλήνιοι μαθητικοί – σχολικοί αγώνες
2η


8%
20%
Πανελλήνιοι μαθητικοί – σχολικοί αγώνες
3η


7%
20%

1. Στις περιπτώσεις προσαύξησης των μορίων, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων και σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του-της χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

2. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας (συμμετοχή σε τουλάχιστον 1 αγώνα / σεζόν), μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

3. Για την αναγνώριση της εξαιρετικής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.

4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

Εγγραφή αθλητών στον ειδικό πίνακα

1. Αθλητές που σημειώνουν αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013, εγγράφονται στον ειδικό πίνακα, με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, απαιτείται βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία να περιλαμβάνονται:
α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή-τριας, καθώς και το έτος γέννησης, 
β) η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση για την οποία αιτείται εγγραφή στον ειδικό πίνακα (είδος νίκης, επίτευξη ή ισοφάριση προβλεπόμενων επιδόσεων), 
γ) το άθλημα ή αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε και η χρονολογία επίτευξης, 
δ) εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Ολυμπιακών Αγώνων και για τα αθλήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παγκόσμιων Ομοσπονδιών, 
ε) ο αριθμός συμμετοχής χωρών στο αγώνισμα και στη κατηγορία που σημειώθηκε η διάκριση με την Εθνική ομάδα, 
στ) ο αριθμός των σωματείων περί διακρίσεων που κατακτήθηκαν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα με το αθλητικό σωματείο και η κατά τις κείμενες διατάξεις αθλητική του αναγνώριση (τόσο του σωματείου με το οποίο διακρίθηκε ο αθλητής όσο και των σωματείων που εμφανίζονται στην τελική κατάταξη), 
ζ) ο αριθμός συμμετοχών του αθλητή-τριας στα ομαδικά αθλήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και 
η) ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ 
Δικαιολογητικά για την εγγραφή των διακριθέντων αθλητών στον ειδικό πίνακα 
Η παραπάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από:
α) Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 
β) αντίγραφο της προκήρυξης του εκάστοτε πρωταθλήματος, 
γ) αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής στο εκάστοτε πρωτάθλημα, 
δ) αντίγραφα φύλλα αγώνος επικυρωμένα από την αγωνόδικο επιτροπή και την αθλητική ομοσπονδία, και 
ε) θεωρημένη τελική κατάταξη. 
* Σε περίπτωση που ο/η αθλητής-τρια έχει ήδη εγγραφεί στον ειδικό πίνακα θα πρέπει να αναφέρει και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης που του έχει χορηγηθεί.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

4G e-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ DAE DO

ΠΟΣΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΙΕΙ ΤΟ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ;